Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Verhuurder:ITB entertainment group, orthen 10, 5231 XS ‘s Hertogenbosch. Huurder: elke (potentiële) wederpartij van de Verhuurder. Partijen: Huurder en Verhuurder samen. Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen Huurder en Verhuurder, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat het aanbod dat is vastgelegd in een offerte door beide Partijen is geaccepteerd. Artikel 2. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van Huurder, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Artikel 3. Offerte 3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Verhuurder uitgebrachte offertes vrijblijvend. Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen vijf werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand. 3.2 Alle door Verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief transport, verzekering en overige niet gedefinieerde kosten. Prijzen worden per stuk berekend en gelden voor de overeengekomen huurperiode. 3.3 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Eventuele bijkomende kosten worden achteraf contant voldaan voor zover de op grond van artikel 5 bepaalde borgsom niet toereikend is. Artikel 4. Uitvoering 4.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert. 4.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen datum en tijdstip. 4.3 Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen zoals heaters en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentdoek kan worden gebracht. 4.4 Materialen dienen schoon en droog te worden geretourneerd. Eventuele schades dienen aan Verhuurder te worden gemeld en vergoed. Artikel 5. Borg Huurder is aan Verhuurder bij uitgifte van huurmaterialen een borg verschuldigd van honderd euro (€ 100,-). De borg wordt, onder inhouding van eventuele kosten die voortvloeien uit schades, overschrijding van huurperiodes, of welke andere kosten dan ook, contant terugbetaald na retournering en controle van de huurmaterialen. Artikel 6. Verzekeringen De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de Huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de Huurder zelf zorg te dragen. lees verder...